Plačilo oskrbnine

Program   Cena programa (od 1.4. 2023)
I. starostno obdobje   607,29 EUR
II. starostno obdobje   473,57 EUR

Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v Vrtcu Mehurčki

Skladno z Zakonom o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Uradni list RS, št. 62/10, 40/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 14/13, 56/13 – ZŠtip-1, 99/13, 14/15 – ZUUJFO, 57/15, 90/15, 38/16 – odl. US, 51/16 – odl. US, 88/16, 61/17 – ZUPŠ, 75/17, 77/18, 47/19 in 189/20 – ZFRO) starši vse pravice iz javnih sredstev uveljavljajo pri krajevno pristojnem Centru za socialno delo.
Nekaj osnovnih podatkov iz ZUPJS-a:

  • Starši na enotni vlogi za pridobitev pravic do denarnih prejemkov lahko uveljavljajo različne pravice iz javnih sredstev, tudi pravico do subvencije za znižano plačilo vrtca.
  • Starši plačujejo največ 77 % in najmanj 0 % cene programa.
  • Starši, ki prejemajo denarno socialno pomoč po predpisih o socialnem varstvu, so plačila oproščeni.
  • Plačila so v celoti oproščeni tudi rejenci. Vlogo mora oddati rejnik.
  • Starši, ki imajo v vrtec hkrati vključena dva otroka, so za mlajšega otroka opravičeni plačila.
  • Starši so za vsakega tretjega oz. nadaljnjega otroka v družini (ne glede na to ali sorojenci obiskujejo vrtec) opravičeni plačila vrtca.
  • Sredstva v višini razlike do znižanega plačila vrtca, se vrtcem zagotavljajo iz državnega proračuna.
  • Staršem, ki ne bodo uveljavljali znižanja plačila, vrtec izstavi račun v višini najvišjega razreda po lestvici (77 % od cene programa).
  • Plačilo staršev določi center za socialno delo na podlagi lestvice, ki starše razvršča v razrede, upoštevaje povprečni neto mesečni dohodek na osebo. V posameznem plačilnem razredu plačajo starši določen odstotek cene programa, v katerega je otrok vključen.
Dostopnost