Zdravstveno higienski režim

Zdravstveno higienski režim

Program zdravstvenega varstva
Izvajanje zdravstveno higienskega režima v vrtcu bo potekalo v skladu z veljavnimi zakoni, pravilniki, navodili in priporočili strokovnih ustanov ter navodili, dogovori in sklepi, pripravljenimi za interno uporabo.
Z rednim spremljanjem delovanja objekta bomo minimalne standarde dopolnjevali in izboljševali, glede na najnovejša dognanja in materialne pogoje. Sproti bomo odpravljali nepravilnosti in pomanjkljivosti z namenom omogočati čim boljše počutje, zdravje in razvoj naših varovancev. Tudi z zagotavljanjem dobrih delovnih pogojev bomo ustvarjali pozitivno delovno klimo in dobre medsebojne odnose.
Redno bomo spremljali zdravstveno stanje otrok, redno obveščali starše, se po potrebi obračali po nasvete in druge strokovne informacije na NIJZ in druge strokovne inštitucije. Vodili bomo evidenco pojavljanja nalezljivih bolezni in izvajali ukrepe za njihovo preprečevanje.
V prehodnem jesenskem času in pozimi bomo veliko pozornost posvečali preprečevanju kapljičnih infekcij (mikroklima, pitje zadostne količine tekočine, primerna obleka …), spodbujali bomo čim več gibanja na svežem zraku tudi v hladnih zimskih dneh, starše pa dodatno pozvali, da otroke opremijo s primerno obleko in obutvijo. V poletnih mesecih bomo posvečali večjo skrb preprečevanju črevesnih nalezljivih bolezni in varovanju pred soncem.
Posebna skrb bo namenjena higieni pri previjanju otrok, ravnanju z umazanim perilom in umivanju rok otrok in strokovnega osebja.
Redno bomo spremljali sanitarno-tehnično in sanitarno-higiensko vzdrževanje objektov ter po potrebi organizirali dezinfekcijo, dezinsekcijo ali deratizacijo posameznih prostorov ali celotnih objektov.
Izvajali bomo tudi individualna svetovanja in po potrebi izobraževalna srečanja za zaposlene.

Zdravstveni pregledi zaposlenih
V skladu z Pravilnikom o preventivnih zdravstvenih pregledih delavcev bomo v sodelovanju s izvajalcem za novo zaposlene organizirali predhodne zdravstvene preglede, za vse zaposlene pa obdobne zdravstvene preglede. O opravljenih pregledih se vodi ustrezna evidenca.
Glede na Pravilnik o zdravstvenih zahtevah za osebe, ki pri delu v proizvodnji in prometu z živili prihajajo v stik z živili, so vsi zaposleni delavci, ki prihajajo v stik z živili, dolžni podpisati soglasje osebe k obveznosti prijavljanja bolezni, ki se lahko prenašajo z delom. Listine s podpisi hrani vodja ZHR. Glede na pojav obolevnosti bodo zaposleni podajali individualne izjave o bolezenskih znakih, izvajalec zdravstvenih pregledov pa bo izdajal potrdila o pregledu osebe, ki pri delu prihaja v stik z živili.

Čistila, čistilni pripomočki, papirna galanterija, sredstva za nego
V skladu z Zakonom o javnih naročilih (v nadaljevanju ZJN) bomo izvedli zbiranje ponudb za dobavo čistil, čistilnih pripomočkov in papirne galanterije in z najugodnejšim ponudnikom sklenili pogodbo za čas enega leta. Naročila bomo zbirali centralno in jih enkrat mesečno posredovali pogodbenemu partnerju.

Delovna obleka in obutev
Delovno obleko in obutev za delavce kuhinje, pralnice, strokovne delavce in vzdrževalce bomo nabavljali v okviru cene vrtca ob upoštevanju zahtev glede ustreznosti z vidika varstva pri delu in izjave o varnosti z oceno tveganja.

Higiensko vzdrževanje perila
Higiensko vzdrževanje perila in šiviljska popravila bodo potekala v pralnici. Posebna skrb bo namenjena higiensko-tehničnim pogojem pralnice, tekočim vzdrževalnim delom.

Higiensko vzdrževanje prostorov vrtca
Za čiščenje prostorov vrtca Mehurčki Komenda in enote Čebelica skrbita 2 čistilki in čistilka s polovično delovno obvezo v enoti Vrtca Mehurčki Moste. Nadzor nad kvaliteto izvedenega čiščenja opravlja organizatorka prehrane in ZHR.

Dostopnost