Osnovne informacije

Poleg otrok in vzgojiteljev so pomembni udeleženci v vzgojnem procesu tudi starši.
Oblike sodelovanja s starši so naslednje:

 • vsakodnevne sprotne izmenjave informacij,
 • govorilne ure: 1x mesečno ali po dogovoru z vzgojiteljem/ico,
 • roditeljski sestanki,
 • strokovna predavanja za starše,
 • ustvarjalne delavnice za starše,
 • dan odprtih vrat: po dogovoru v oddelkih,
 • skupna srečanja: praznovanja, izleti, pikniki, prireditve,
 • vključevanje staršev v različne aktivnosti oddelka,
 • pisne in slikovne informacije o tekočem delu oddelka, enote, vrtca,
 • individualni razgovori s svetovalno delavko,
 • individualni razgovori s strokovnimi delavci pred vstopom otroka v vrtec,
 • postopno uvajanje otroka v vrtec v dogovoru s strokovnimi delavci,
 • akcije: Zbirajmo star papir (izkupiček je namenjen Skladu vrtca), Zbiranje zamaškov, Zbiranje odpadnega tekstila, dobrodelna akcija za Beli obroč,
 • svet staršev vrtca (sestavljajo starši posameznega oddelka),
 • svet zavoda (sestavljajo ga predstavniki delavcev vrtca, staršev in ustanovitelja vrtca – občine).

Obveznosti vrtca do staršev:

 • poštujemo in upoštevamo starše kot primarne vzgojitelje, ki nosijo glavno odgovornost za otrokovo vzgojo in razvoj in jim dajemo možnost soodločanja o vseh pomembnih vprašanjih v zvezi z njihovim otrokom,
 • starše obveščamo o programu vrtca in jih spodbujamo, da sodelujejo pri načrtovanju in izvajanju vzgojnih dejavnosti,
 • s starši gojimo odprt dialog in jih sproti obveščamo o otrokovem razvoju, aktivnostih v skupini in vrtcu,
 • z informacijami o otroku in družini, ki nam jih otroci in starši zaupajo, ravnamo odgovorno in jih ohranjamo zaupne,
 • seznanjamo starše s spoznanji stroke o predšolskem otroku in jih ozaveščamo o pomenu ustreznega vzgojnega ravnanja,
 • ob vstopu otroka v vrtec spodbujamo starše, da s svojo prisotnostjo v skupini pomagajo otroku pri prilagajanju na vrtec.

Obveznosti staršev:

 • da redno plačujete stroške programa, v katerega je vključen otrok,
 • ob prihodu v vrtec ste dolžni otroka oddati vzgojitelju/ici,
 • ob odhodu iz vrtca o tem obvestite trenutnega vzgojitelja/ico,
 • po otroka pridite ob dogovorjenem času, če vas kaj zadrži, nas o tem obvestite. (otrok vas namreč težko pričakuje),
 • otroka lahko pripeljete v vrtec in odpeljete iz vrtca samo starši, druga odrasla oseba pa le z vašim podpisanim dovoljenjem (starši morate te osebe predhodno predstaviti vzgojitelju/ici),
 • spremljevalci otrok v vrtec in iz vrtca so lahko tudi otroci stari od 10 do 14 let, če to predhodno pisno dovolijo starši,
 • obvestite vrtec o otrokovi daljši ali dnevni odsotnosti do 8. ure zjutraj,
 • vzgojitelja vašega otroka morate seznaniti z morebitnimi zdravstvenimi posebnostmi otroka.
 • v primeru poškodbe ali nenadne bolezni otroka ste po obvestilu vzgojitelja/ice dolžni v najkrajšem času priti po otroka v vrtec,
 • v primeru otroških nalezljivih to takoj sporočite vzgojitelju/ici ali odgovorni osebi v vrtcu,
 • upoštevajte, da bolan otrok potrebuje domačo oskrbo in toplino svojih bližnjih (zdravila dajete svojemu otroku starši),
 • najkasneje na dan vstopa v vrtec vzgojitelju/ici izročite potrdilo pediatra o zdravstvenem stanju otroka,
 • pisno najavite izstop iz vrtca (začasni ali trajni izpis),
 • uredite vse formalnosti v zvezi s postopkom za sprejem otroka v vrtec in jamčite za resničnost podatkov,
 • upoštevate navodila in obvestila na oglasnih deskah za starše,
 • otroci naj bodo v vrtcu oblečeni in obuti primerno vremenu in napovedanim dejavnostim (oblačila naj bodo udobna, trpežna in pralna, namenjena sproščeni igri otrok, dodatna oblačila pa naj bodo v otrokovi vrečki oz. nahrbtniku),
 • otroke v vrtec uvajajte postopno in ob svoji prisotnosti v dogovoru z vzgojiteljem/ico,
 • sproti obveščajte vzgojitelja/ico o spremembi podatkov o svoji dosegljivosti v času bivanja otroka v vrtcu (telefonska številka, naslov),
 • zanimajte se za otrokov razvoj in se vključujte v organizirane oblike sodelovanja.
 • spoštujte delo, dnevni red, poslovni čas ter organizacijo in osebje vrtca.
Dostopnost